Projekt Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení usiluje o hlubší poznání sítí, utvářených díky neformální, často domácí produkci potravin a sdílení těchto potravin, stejně jako sítí sdílení jiných věcí a služeb (např. oblečení, knihy, vzájemná pomoc aj.). Zajímají nás hodnoty a motivace účastníků těchto sítí, prostorovost sítí a toky produktů i hodnot v nich, ekonomické a environmentální efekty produkce i vývojové trendy samozásobitelství. Hlavními zdroji dat jsou rozhovory s účastníky sítí domácí produkce a sdílení a reprezentativní sociologický průzkum. Projekt navazuje na předchozí výzkumy členů a členek týmu a reflektuje rostoucí společenskovědní zájem o ekonomiku sdílení a samozásobitelství. Projekt přispívá k interpretaci unikátní středoevropské situace, kde kromě akademicky i společensky módních alternativ k nákupu potravin a jiného zboží na trhu existují sociálně rozsáhlejší a ekonomicky i environmentálně významnější neformální sítě domácí produkce a sdílení. Z dřívějších výzkumů víme, že rozsah a význam těchto sítí je v zemích střední Evropy řádově vyšší než v západních státech a současně kvalitativně odlišný od postkoloniálních států. Výsledky projektu vedle poznání neformální ekonomiky a sociálních vztahů jí utvářených performativně přispějí k chápání ekonomiky jako bytostně různorodé aktivity (tj. ne jen tržní) a mohou být východiskem pro politická a správní rozhodnutí.

Cíle projektu

1. Mapování prostorovosti sítí samozásobitelství a sdílení (v relativním a relačním prostoru)

2. Interpretace proměn samozásobitelství v čase (s důrazem na posledních 15 let)

3. Poznání vztahů mezi hodnotami a motivací k samozásobitelství a sdílení

4. Kvantifikace produktivity samozásobitelství a jeho environmentálních přínosů

5. Mezinárodní srovnání situace v Česku a vybraných evropských státech