Petr Daněk
Lektor v Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Petr je hlavním řešitelem projektu a zabývá se především geografickými aspekty samozásobitelství a sdílení a sociálními sítěmi těmito aktivitami vytvářenými. Spolupodílí se na organizaci a vyhodnocení výsledků výběrového šetření. Vedle projektu se ve svém výzkumu a výuce věnuje politické geografii, geografii rozvoje nebo teorii a metodologii geografického výzkumu.
Osobní stránky na PřF MU

Jan Vávra
Vědecký pracovník v oblasti environmentální sociologie na Katedře regionálního managementu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Jan je spoluřešitelem projektu a věnuje se zejména environmentálním aspektům zahrádkaření a motivaci zahrádkářů. Mimo projekt se aktuálně zabývá sociální percepcí eroze půdy a udržitelným rozvojem v místních komunitách. Dlouhodobě se věnuje také vnímání změn klimatu a s tím spojených problémů, spotřebou energie a udržitelnosti obecně.
Osobní stránky na EF JU
Twitter: @hansvavra

Petr Jehlička
Vědecký pracovník v Ústavu etnologie Akademie věd ČR a projektový pracovník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Petr se věnuje udržitelné produkci a spotřebě potravin v rámci formální a neformální ekonomiky. Jeho dalším výzkumným zájmem je politika životního prostředí ve střední a východní Evropě a aktuálně také geografie nerovností při produkci vědění.
Osobní stránky na EÚ AV ČR
Twitter: @jehlicka_petr

Lucie Sovová
Postdoktorandka v Rural Sociology Group na Wageningen University v Nizozemí. Ve svém výzkumu se zabývá samozásobitelstvím jako neformální ekonomickou praxí – zkoumá, jak zahrady fungují jako zdroje potravin, a jak interagují s jinými zdroji. Lucie ráda hledá cesty kolem stávajícího ekonomického systému a pěstuje zeleninu.
Osobní stránky na ResearchGate

Miloslav Lapka
Docent na Katedře regionálního managementu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Miloslav se věnuje sociologickým a filozofickým otázkám udržitelného a regionálního rozvoje s důrazem na rurální a environmentální sociologii, vnímání krajiny a proměny jejích rolí a na obecné otázky interdisciplinárního výzkumu. V projektu se zabývá zejména pro-environmentální motivací zahrádkářů a rurálním prostorem.
Osobní stránky na EF JU

Alena Rýparová
Doktorandka v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Alena se v rámci své dizertace i tohoto projektu zajímá o neziskové formy sdílení materiálních věcí mezi lidmi, kteří nejsou spojeni rodinnými nebo příbuzenskými vazbami. K jejím výzkumným cílům patří poznání, jak vznikají a fungují sítě sdílení z hlediska relační prostorovosti.
Osobní stránky na PřF MU

Roman Buchtele
Doktorand na Katedře regionálního managementu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. V projektu má Roman na starosti především administrativní a technickou podporu. Ve své práci mimo projekt se zabývá udržitelností a environmentálními tématy ve vzdělávání studentů ekonomie.
Osobní stránky na EF JU